_ ESF-duurzaam loopbaanbeleid

U bent hier

U bent hier

ESF-duurzaam loopbaanbeleid


Dominiek Savio heeft binnen de ESF-projectoproep 412 – Duurzaam loopbaanbeleid een projectvoorstel ingediend met volgende inhoud en doelstellingen:
Zowel binnen de brede welzijnssector als in onze eigen organisatie worden we geconfronteerd met heel wat uitdagingen. In dit project focussen wij ons op drie grote uitdagingen: instroom van nieuwe medewerkers, werkbaar werk en wijzigende competenties.

  • Het op peil houden van de instroom van kwaliteitsvolle nieuwe medewerkers is voor onze organisatie een permanente uitdaging. Daarom willen we ons focussen op een dynamisch, hip en aantrekkelijk imago waardoor mensen getriggerd worden door en zich snel verbonden voelen met onze organisatie. We stemmen ons rekrutering- en selectieplan af op de verwachtingen van de markt van werkzoekenden. Daarbij we ons willen profileren als aantrekkelijke werkgever in een boeiende en zinvolle sector.
  • Daarnaast willen we ons focussen op het behoud van onze huidige medewerkers en willen we inzetten op werkbaar werk. Zorg voor cliënten kan niet bestaan zonder zorg voor medewerkers. Daarom zetten we binnen dit project in op werkbaar werk via drie pijlers: verzuimbeleid, fysieke arbeidsomstandigheden en leiderschap.
    • Via een actief en gedragen verzuimbeleid willen we een duurzame daling van het ziekteverzuim in onze organisatie bewerkstelligen.
    • De soms zware fysieke werkomstandigheden willen we faciliteren door een hef- en tilbeleid op organisatieniveau uit te schrijven en tilprotocollen op cliëntniveau uit te werken. Dit met als doel fysiek fitte medewerkers die lang en gemotiveerd aan het werk blijven.
  • In een veranderende omgeving is het belangrijk dat een organisatie haar visie op leiderschap en transparante verwachtingen t.a.v. leidinggevenden en hun medewerkers expliciteert, zodat alle neuzen in dezelfde richting staan. Wij willen een match tussen een medewerker en zijn competenties met een functie en de daar bijbehorende eigenschappen. Kortom the right man on the right place.

Voor de uitwerking van bovenstaand project wordt steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds. Het project loopt tot en met september 2019. Wie hierover meer informatie wenst, kan zich richten tot Lara [dot] Rousseeuw [at] dominiek-savio [dot] be - HR-medewerker Dominiek Savio.