_ Niet Aangeboren Hersenletsel - onze eigen aanpak

U bent hier

U bent hier

Niet Aangeboren Hersenletsel - onze eigen aanpak

Meer info?
Mariska De Roo
+32 479 564 121 | 051 230 666
zorgbemiddelaar [dot] ds [at] dominiek-savio [dot] be

Dominiek Savio biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in diverse settings en op verschillende levensdomeinen. Je kan bij ons terecht voor dag- en woonondersteuning. Daarnaast kunnen we ook in de eigen wooncontext heel wat ondersteuning realiseren.

Samen aan de slag

Onze uitgebreide expertise en de samenwerking tussen verschillende disciplines die op eenzelfde manier naar de vraag kijken, is ons vertrekpunt. We staan stil bij wie iemand was voor zijn hersenletsel, maar focussen ook samen met de cliënt op wie hij geworden is en welke dromen en wensen hij nastreeft.
Ook gezinsleden, familie, vriendenkring, collega’s …  zien het perspectief van de persoon met NAH veranderen. Samen met de cliënt en zijn netwerk nemen we het heden en de toekomst in handen. We gaan samen op pad en gaan in een eerlijke dialoog ook minder evidente onderwerpen niet uit de weg.

Sterk in therapie

We hebben de drive om op zoek te gaan naar aanpassingen en hulpmiddelen. Deze zijn vaak essentieel om het leven na een NAH opnieuw naar wens te kunnen organiseren:

  • een aangepaste stoel om te kunnen werken
  • een specifiek computerhulpstuk zodat de persoon zelfstandig e-mails kan versturen
  • … 

In deze zoektocht vormen woonbegeleiders, ergotherapeuten, kinesitherapeuten … een interdisciplinair team. Onze therapeutische omkadering bezit de nodige expertise en kennis om na de revalidatie blijvend verder in te zetten op het aanleren van nieuwe vaardigheden of op het behoud ervan.

Achter het zichtbare

Naast de zichtbare gevolgen ervaren mensen met een niet aangeboren hersenletsel vaak ook onzichtbare gevolgen:

  • meer tijd nodig om op een woord te komen
  • nood aan een goede balans tussen activatie en rustmomenten
  • sneller boos worden als iets niet lukt
  • de dag minder goed overzien 
  • … 

Ook hier hebben we oog voor en zoeken we als team naar een goede manier van werken waarbij we blijvend aandacht schenken aan wat de cliënt zelf (aan)kan.

Samenwerking voorop

Onze specifieke aanpak in de begeleiding van personen met NAH komt terug in onze diverse diensten: we streven naar een optimale samenwerking. Zowel bij ondersteuningvragen in de thuiscontext als bij vragen naar dag- en woonondersteuning gaan we dienstoverschrijdend te werk.
Eigen aan onze werking is dat we elke cliënt individueel benaderen.  We laten cliënten samen werken en wonen zonder daarbij te differentiëren op vlak van beperking.
In Dominiek Savio is er één woongroep die zich focust op mensen die een aanpak nodig hebben waarbij sturing, duidelijkheid, individuele benadering en beperkte groepscontacten centraal staan. Is de cliënt echter op zoek naar sociaal contact of heeft hij meer nood aan een begeleidingsstijl die eerder een verzorgend karakter heeft, dan nemen we hierbij alle woongroepen mee als referentiepunt en zoeken we wat de meest ideale match is. 

Onze visie

In onze visie op samenwerking schuiven we begrippen als ‘kansen creëren’ en ‘welbevinden’ naar voor. 
We hebben oog voor talenten en trachten cliënten te stimuleren om wensen en doelen na te streven.


Als je wat je kunt
Mag doen
en er iets mee in beweging brengt
Wat zinvol is 
Dan ga je in jezelf geloven
Meetellen in de groep 
En je Gedragen voelen